ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΗΛ:2231352620

Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στον καθορισμό και τον αποχαρακτηρισμό λατομικών περιοχών, καθώς και στην άσκηση αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται στην Περιφέρεια από την Κεντρική Διοίκηση.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
ΤΗΛ:2231351265,  FAX: 2231351294, Email: dbefp@pste.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Τεχνικών Εφαρμογών 2231353555
Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών 2231353555

 

                                  Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται σε θέματα υποστήριξης του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, σε θέματα της πέραν του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος διά βίου μάθησης και της σύνδεσης αυτών με την απασχόληση, σε θέματα εμπορίου και ανωνύμων εταιρειών, στην κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό, καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και τους ΟΤΑ α΄ βαθμού της περιφέρειας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΟΣΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΗΛ:2231351216, FAX:2231351252, Email: dmaet@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Υποστήριξης της Εκπαίδευσης           – 2231352685
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης και Παιδείας Καλώτας Βασίλειος 2231351225 2231351252
Τμήμα Απασχόλησης           –           –
Τμήμα Εμπορίου Λουλακούδης Γεώργιος 2231351280 2231351252
Τμήμα Τουρισμού Κύρκος Βασίλειος 2231351280 2231351252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Η Διεύθυνση ασκεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και διά βίου μάθησης, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΡΟΥΣΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΗΛ: 22613 50330, FAX: 22613 50337, Email: danap-vio@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Ζυγογιάννη Γεωργία 22613 50331  2261350337
Τμήμα Επαγγέλματος Βρακοζώνης Κων/νος  2261350328  2261350337
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Γκασδάρης Γεώργιος 22613 50342 22613 50344
Τμήμα Εμπορίου Θήβας Τρικαλίτης Νικόλαος 22620 81086 22620 81086
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης Σεραφείμ Μίχος  2261350321
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης                 –           –           –

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η Διεύθυνση ασκεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και διά βίου μάθησης, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ: 2221353420, FAX: 2221036044, Email: danap-evo@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Μανώλης Δημήτριος 2221353402 2221036044
Τμήμα Επαγγέλματος Καπενής Κωνσταντίνος 2221353411 2221036044
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Καλαβρή Σπυριδούλα 2221353512 2221036051
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης Πέππας Νικόλαος 2221353736 2221036042
Τμήμα Γραμματειακής Απασχόλησης Μάστορη Μαρία 2221353404 2221036044

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΕΥΡYΤΑΝΙΑΣ

Η Διεύθυνση ασκεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και διά βίου μάθησης, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΟΥΦΛΕΡΟΥ ΖΩΗ
ΤΗΛ: 2237350743, FAX: 2237350763, Email: danap-evr@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων  Τραμουντάνη Σοφία  2237350761 2237350761
Τμήμα Επαγγέλματος  Τραμουντάνη Σοφία  2237350761  2237350761
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού  Χαντζοπούλου Αικατερίνη  2237350763  2237350763
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης  Λαθύρη Ελένη  2237350790
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Παυλέτσης Ιωάννης  2237350762 2237350762

 

 

 

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Η Διεύθυνση ασκεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και διά βίου μάθησης, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΗΛ:2231351270, FAX: 2231351260, Email: danap-fth@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Ροϊνάς Παναγιώτης 2231351261  2231351260
Τμήμα Επαγγέλματος Ρήττας Δημήτριος 2231351267  2231351260
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού  Κουλαρμάνης Βασίλειος  2231351273  2231351260
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης  Φαρόπουλος Χαράλαμπος  2231351238  2231351260
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης  Κολοβού Ελένη 2231351266  2231351260

 

 

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

Η Διεύθυνση ασκεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και διά βίου μάθησης, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΗΛ: 2265350602   FAX: 2265350612

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Δημήτρης Κοντοκοντής 2265350626 2265350625
Τμήμα Επαγγέλματος Κων/νος Κάββουρας 2265350627 2265350627
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Ελένη Πετρουλιού 2265350610 2265350612
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης Πηνελόπη Καραγκιζοπούλου 2265350615 2265350612
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Αρχοντούλα Σορώκου 2265350670 2265350671