ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΗΛ:22313-52620

Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στον καθορισμό και τον αποχαρακτηρισμό λατομικών περιοχών, καθώς και στην άσκηση αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται στην Περιφέρεια από την Κεντρική Διοίκηση.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΣΙΒΕΛΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΗΛ:22313-51282,  FAX: 22313-51294, Email: dbefp@pste.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Τεχνικών Εφαρμογών  Ζήσης Παπασταμάτης  22313-51281 22313-51294
Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών  Ξηρού Μαρούλα  22313-51272 22310-26595

 

                                  Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται σε θέματα υποστήριξης του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, σε θέματα της πέραν του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος διά βίου μάθησης και της σύνδεσης αυτών με την απασχόληση, σε θέματα εμπορίου και ανωνύμων εταιρειών, στην κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό, καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και τους ΟΤΑ α΄ βαθμού της περιφέρειας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΟΣΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΗΛ:22313-51216, FAX:22313-51252, Email: dmaet@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Υποστήριξης της Εκπαίδευσης           – 22313-52685
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης και Παιδείας Καλώτας Βασίλειος 22313-51225 22313-51252
Τμήμα Απασχόλησης           –           –
Τμήμα Εμπορίου Λουλακούδης Γεώργιος 22313-51280 22313-51252
Τμήμα Τουρισμού Κύρκος Βασίλειος 22313-51280 22313-51252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Η Διεύθυνση ασκεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και διά βίου μάθησης, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΡΟΥΣΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΗΛ: 22613-50330, FAX: 22613-50337, Email: danap-vio@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Ζυγογιάννη Γεωργία 22613-50331 22613-50326 & 337
Τμήμα Επαγγέλματος Βρακοζώνης Κωνσταντίνος 22613-50328 22613-50326 & 337
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Μπαϊρακτάρη Δήμητρα 22613-50342 & 343 22613-50344
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης Μίχος Σεραφείμ 22613-50321 22613-50326
Τμήμα Εμπορίου Θήβας  –
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Καράλη Σοφία 22613-50333 22613-50326 & 337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η Διεύθυνση ασκεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και διά βίου μάθησης, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛ: 22213-53420, FAX: 22210-36051, Email: danap-evo@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Μανώλης Δημήτριος 22213-53402 22210-36051
Τμήμα Επαγγέλματος Καπενής Κωνσταντίνος 22213-53411 22210-36051
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Καλαβρή Σπυριδούλα 22213-53512 22210-36051
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης Πέππας Νικόλαος 22213-53413 22210-36051
Τμήμα Γραμματειακής Απασχόλησης Θεοδώρου Καλλιόπη 22213-53404 22210-36051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΕΥΡYΤΑΝΙΑΣ

Η Διεύθυνση ασκεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και διά βίου μάθησης, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΟΥΦΛΕΡΟΥ ΖΩΗ
ΤΗΛ: 22373-50743, FAX: 22373-50763, Email: danap-evr@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων  Τραμουντάνη Σοφία  22373-50743  22373-50763
Τμήμα Επαγγέλματος  Τραμουντάνη Σοφία  22373-50761  22373-50763
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού  Χαντζοπούλου Αικατερίνη  22373-50763  22373-50763
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης  Λαθύρη Ελένη  22373-50791  22373-50792
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Παυλέτσης Ιωάννης  22373-50762  22373-50762

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Η Διεύθυνση ασκεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και διά βίου μάθησης, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΗΛ:2231351270, FAX: 2231351260, Email: danap-fth@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Ροϊνάς Παναγιώτης 2231351261  2231351260
Τμήμα Επαγγέλματος Ρήττας Δημήτριος 2231351267  2231351260
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού  Κουλαρμάνης Βασίλειος  2231351273  2231351260
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης  Φαρόπουλος Χαράλαμπος  2231351238  2231351260
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης  Κολοβού Ελένη 2231351266  2231351260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

Η Διεύθυνση ασκεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και διά βίου μάθησης, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΗΛ: 22653-50602   FAX: 22653-50612

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Κοντοκοντής Δημήτριος 22653-50626 22653-50625
Τμήμα Επαγγέλματος Βαϊνου Παγώνα 2265350601 22653-50625
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Καπαρέλη Μαρία 22653-50610
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης Καραγκιζοπούλου Πηνελόπη 22653-50615 22653-50612
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Σωρόκου Αρχοντούλα 22653-50670 22653-50612