ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την παροχή κατευθυντηρίων οδηγιών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργικότητα και αποδοτικότητά τους, καθώς και τις αρμοδιότητες που απορρέουν από την υπουργική απόφαση 2545/2016 όπως ισχύει και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΣΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΗΛ: 2231351275 FAX: 2231035941

 

 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στην κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, στην εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής, καθώς και στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και της αλιείας τόσο στον τομέα της φυτικής και της ζωικής και αλιευτικής παραγωγής αντίστοιχα όσο και στον τομέα της μεταποίσης και εμπορίας αγροδιατροφικών προϊόντων. Μεριμνά για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών και αλιευτηκών – υδατοκαλλιεργητικών εκμεταλλεύσεων. Επικοινωνεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργείων και εφαρμόζει τις εθνικές πολιτικές στα θέματα της αρμοδιότητάς της σύμφωνα με τις οδηγίες τους, συνεργάζεται, επικοινωνεί και παρέχει πληροφορίες στους δήμους της περιοχής της περιφέρειας για τα θέματα της αρμοδιότητάς της και παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες στις περιφερειακές υπηρεσίες, που ασκούν αρμοδιότητες γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΗΛ:22313 53150  FAX:22313 53155

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Προγραμματισμού  Φλώρος Νικόλαος  22313 53173  22313 53155
Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής  22313 53159  22313 53155
Τμήμα Αλιείας  Κούτρας Κωνσταντίνος  22313 53150  22313 53155

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται ιδιώς στον συντονισμό επί κτηνιατρικών θεμάτων όλων των τμημάτων Κτηνιατρικής των ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων, την έρευνα και τη μελέτη κάθε θέματος που σχετίζεται με την υγιεινή κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου, χερσαίου, υδρόβιου και αμφίβιου και την προστασία γενικά της υγείας των ζώων.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Τσιγκόλης Χαράλαμπος
ΤΗΛ:.22313 53177 FAX:22313 53145
 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Υγείας των Ζώων
Τσιγκόλης Χαράλαμπος
 22313 53177 22313 53145
Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας  &

Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων

Νεοφωτίστου Παναγιώτα 22313 53145 22313 53145

 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονταιι στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή , τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σε αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Τασούλας Ιωάννης
ΤΗΛ: 22613 50153 FAX: 22613 50187

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου  Τσιφής Γεώργιος 2261350175
Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής Παππά Ευαγγελία 2261350163
Τμήμα Κτηνιατρικής Καλπούζος Γεώργιος 2261352100 2261352108
Τμήμα Αλιείας
Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού Σκλαβούνος Γεώργιος 2261350348 2261350350
Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων Θήβας Μάδη Αθηνά 2262027731 2262027731

 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονταιι στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή , τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σε αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΝΟΥΣΗΣ – ΒΟΓΓΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΗΛ: 2221353595 FAX: 2221036053

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Σταυροπούλου Άννα 2221353910 2221036094
Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής Λαγού Ερασμία 2221353905 2221036095
Τμήμα Κτηνιατρικής 2221353544 2221036053
Τμήμα Αλιείας Παπανικολάου Σοφία 2221353945 2221036093
Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού Πίσχινας Αναστάσιος 2221353940 2221036095
Τμήμα Κτηνιατρικής Αλιβερίου Δροσάτος Μόδεστος 2223022493 2223022493
Τμήμα Κτηνιατρικής Ιστιαίας Πετράκος Κωνσταντίνος 2226052412 2226052412
Γραφείο Κτηνιατρικής Καρύστου
Τμήμα Κτηνιατρικής Ψαχνών Στέκας Γεώργιος 2228022698 2228022698
Γραφείο Κτηνιατρικής Λίμνης
Τμήμα Κτηνιατρικής Χαλκίδας
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Αλιβερίου
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Ιστιαίας Καλομοίρης Νικόλαος 2227031459
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Καρύστου
Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Λίμνης

 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονταιι στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή , τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σε αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Σαραφιανός Αντώνιος
ΤΗΛ: 2237080258 FAX: 2237080258

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου  Μπογιαντζής Ιωάννης  2237080250,2237080253,2237080255   2237080255
Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής  Κατσίνης Νικόλαος  2237080248,2237080249,2237080250,2237080255, 2237080257   2237080248,2237080255
Τμήμα Κτηνιατρικής  Αποστολίδου Ελένη  2237022301,2237080259,22370780260(Αγροτικό Κτηνιατρείο Καρπενησίου))  2237080260          (Αγροτικό Κτηνιατρείο Καρπενησίου)
Τμήμα Αλιείας  Σφακιανάκης Μιχαήλ  2237080250
Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού  Τριανταφυλίδη Αγγελική  2237080252

 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονταιι στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή , τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σε αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ:22313 53151 FAX:22313 53154 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Τζίγκα – Φινέ Γεωργία 22313 53172 22313 53127
Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής Αλεξίου Δημήτριος 22313 53177 22313 53154
Τμήμα Κτηνιατρικής Κίττα Ελένη 22313 52500 22313 52520
Τμήμα Αλιείας Τσάμης Ευάγγελος 22313 53132 22313 53154
Τμήμα Πολιτικής Γης και Αναδασμών Μπαρτσώκα Αγαθή 22313 53136 22313 53154
Τμήμα Υποστήριξης Υλοποίησης Μέτρων του Π.Α.Α. Μανίτσα Ελένη 22313 53156 22313 53154
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης 22313 53144 & 140  22313 53154
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αταλάντης Καζάνας Ιωάννης 22333 51414  22333 51415
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Στυλίδας 22380 22351  22380 23875
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Μακρακώμης Σώχος Αριστείδης 22360 43232  22360 43232
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Δομοκού Στεργιανός Γεώργιος 22320 22246  22320 22246
Τμήμα Κτηνιατρικής Δομοκού Χριστόπουλου Κωνσταντία 22320 22227  22320 22227
Γραφείο Κτηνιατρικής Αμφίκλειας 22343 50123  22343 50123
Γραφείο Κτηνιατρικής Μώλου 22350 51346 (εσωτ. 29)  22350 51440

 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονταιι στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή , τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σε αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Νικόλαος Σιδηρόπουλος
ΤΗΛ: 22653-50546 FAX: 22653-50550
 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Νίκος Αράχωβας 22653-50551 22653-50550
Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής Πέτρος Μιχαλάκης 22653-50549 22653-50550
Τμήμα Κτηνιατρικής Όλγα Καλυβιώτη 22653-52717 22653-52706
Τμήμα Αλιείας Παρασκευή Καστρίτη 22653-50540 22653-50550
Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού