ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναιαρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΗΛ: 2231352620 FAX:
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανάγονται ιδίως στην εξασφάλιση της διαφάνειας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων, στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του φορέα και των περιφερειακών υπηρεσιών του, τη διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων της Περιφέρειας με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων της Διοίκησης και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας, καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών της.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛ:2231354810  FAX:2231354820

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Διαφάνειας Γαλάνης Δημήτριος  2231354818  2231354820
Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων φορέα Βασιλόπουλος Αθανάσιος 2231354822 2231354820
Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων Αποστολόπουλος Γεώργιος 2231354810 2231354820
Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη
Πληροφορικής ΠΕ Βοιωτίας Στεφανίδης Ιωάννης 22613 50269 22613 50267
Πληροφορικής ΠΕ Εύβοιας Ζάχος Ηρακλής 2221353995 2221036086
Πληροφορικής ΠΕ Ευρυτανίας Καραθάνος Ιωάννης 2237350713 2237350715
Πληροφορικής ΠΕ Φωκίδας Σαλαμούρας Ευάγγελος 2265350511 2265350519

 

Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη ανάγονται ιδίως στο σχεδιασμό και το συντονισμό δράσεων για το σύνολο των υπηρεσιών της Περιφέρειας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς και στην εισήγηση οργανωτικών μέτρων που είναι αναγκαία για τη βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Στα καθήκοντα της Διεύθυνσης είναι η επιτόπια παρακολούθηση όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας και η κατάθεση αναλυτικής έκθεσης ανά τρεις μήνες στον περιφερειάρχη, για κάθε μία υπηρεσία της Περιφέρειας με αντίστοιχες προτάσεις βελτίωσης.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
ΤΗΛ: FAX:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  FAX
 Συντονισμού
 Σχεδιασμού

 

 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΣΕ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης ανάγονται ιδίως στη διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας, στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών αυτών για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους, στην επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό, στη διαχείριση όλων των θεμάτων διοίκησης προσωπικού, καθώς και στα θέματα σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών και τέλος στην εύρυθμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ:  

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Προσωπικού Παπαευσταθίου Φώτης 2231354711  2231354715
Συλλογικών Οργάνων Σφήκα Φωτούλα 2231352615  2231354715
Γραμματείας Λεμψέογλου Γρηγόρης 2231354703  2231354715

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού ανάγονται ιδίως η συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, του απολογισμού και κάθε οικονομικής κατάστασης. Η Διεύθυνση Οικονομικού έχει επίσης αρμοδιότητα την καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας, την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, την πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και τη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού και της αντιμισθίας των αιρετών εκπροσώπων, την κατάρτιση και εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών και την τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων καιστοιχείων.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΟΛΛΙΛΗ ΒΑΙΑ
ΤΗΛ:2231354738 FAX:
2231354730

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρησης Μανόπουλος Γεώργιος 2231354727  2231354730
Ταμειακής Υπηρεσίας Σπηλιοπούλου Αρετή 2231354739  2231354730
Προσόδων και περιουσίας  Τόλλιλη Βαία 2231354725  2231354730
Προμηθειών  Σπαθούλας Εμμανουήλ 2231354744  2231354730
Μισθοδοσίας  Κοφινάς Ιωάννης 2231354735  2231354730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας για την εκπλήρωση των στόχων της και της αποστολής της, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών, στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.
ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗΣ
ΤΗΛ:22613 50260 FAX: 22613 50265

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Προσωπικού και Μισθοδοσίας Τριανταφυλλοδήμου Δήμητρα 22613 50275 22613 50265
Λογιστικης Διαχείρησης Κολοβού Ζωή 22613 50284 22613 50291
Ταμειακής Υπηρεσίας 22613 50289  22613 50291
Προμηθειών  Καράντζαλης Λουκάς 22613 50290  2261350265
Γραμματείας  Μελετίου Σωτηρία 22613 50266 22613 50265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας για την εκπλήρωση των στόχων της και της αποστολής της, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών, στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ
ΤΗΛ: 2221353794 FAX: 2221036075

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Προσωπικού και Μισθοδοσίας Σταυρίδης Συμεών 2221353536  2221036075
Λογιστικης Διαχείρησης Παλιαρούτης Κων/νος 2221353710
Ταμειακής Υπηρεσίας Καραλή Ελένη 2221353712 2221036091
Προμηθειών Γιαννουλάκου Αγγελική 2221353725 2221036073
Γραμματείας Λαγουδάκη Ελένη 2221353694 2221028600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας για την εκπλήρωση των στόχων της και της αποστολής της, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών, στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.
ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γαϊλα Αλεξάνδρα
ΤΗΛ:………… FAX: ……………

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Προσωπικού και Μισθοδοσίας Γαϊλα Αλεξάνδρα 2237350719 2237350729
Λογιστικης Διαχείρισης Παπαγεωργίου Νικόλαος 2237350723 2237350715
Ταμειακής Υπηρεσίας Παπαγεωργίου Νικόλαος 2237350722 2237350715
Προμηθειών 2237350713
Γραμματείας Ντίνη-Ζαχαροπούλου Παναγιώτα 2237350720 2237350770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας για την εκπλήρωση των στόχων της και της αποστολής της, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών, στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Νικόλαος Κανελλόπουλος
ΤΗΛ: 22653-50636 FAX: 22650-28738

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Προσωπικού και Μισθοδοσίας Λάμπρος Αναστασίου 22653-50638 22653-50645
Λογιστικής Διαχείρισης Καπαρέλη Μαρία 22653-50514 22650-28738
Ταμειακής Υπηρεσίας Ευάγγελος Κούτουλας 22653-50635 22653-50639
Προμηθειών Φωτεινή Λύτρα 22653-50518 22650-28738
Γραμματείας Θανάσης Ψιλογιάννης 22653-50515