ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Η Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΗΛ: 2231352680 FAX: 2231352…

 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ανάγονται ιδίως στον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό, την προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, τον επιχειρησιακό προγραμματισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων της Περιφέρειας και την παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΗΛ:.2231352626 FAX:
2231352636
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής Κόρκος Ευάγγελος 2231352625 2231052636
Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων Γιώτας Αναστάσιος 2231352624 2231052636
Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Σκούρας Επαμεινώνδας 2231352622 2231352636
Τεκμηρίωσης Ρουμπελάκη Μαρία 2231352626  2231352636

 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ανάγονται ιδίως στον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, την κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στην εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων της περιφέρειας, καθώς και στη μέριμνα για τη μελέτη και ανάπτυξη της χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της περιφέρειας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΗΛ:2231352650   FAX:
2231352664

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Χωρικού Σχεδιασμού 2231352647 2231352664
Περιβάλλοντος Μελέτης Κωνσταντίνος 2231352658 2231352664
Υδροοικονομίας Κοτρώτσου Στυλιανή 2231352656 2231352664
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Βοιωτίας Αλεξάνδρα Γκικοπούλου 2261350215  2261350213
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Εύβοιας 2221353693 2221036045
Περιβάλλοντος &∓ Υδροοικονομίας Π.Ε. Ευρυτανίας 2237080261 2237080261
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Φθιώτιδας Κουμπάρου Γεωργία 2231352654 2231352664
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Φωκίδος Μητσιάνη Γεωργία 22653-50584 22653-50507

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει ως αποστολή το σχεδιασμό,προγραμματισμό, συντονισμό των τεχνικών έργων όλης της Περιφέρειας, τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων που εκτελούνται σε περισσότερες της μίας περιφερειακές ενότητες. Συνεργάζεται με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στις αντίστοιχες διευθύνσεις των περιφερειακών ενοτήτων για την εκτέλεση της αποστολής τους.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΗΛ:2231352670 FAX:.2231352685

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Συγκοινωνιακών Έργων Βλαχάκης Μιχαήλ 2231352677 2231352685
Εργαστηρίων Παλαιοπάνος Σπυρίδων 2231352670 2231352685
Δομών Περιβάλλοντος Συλεούνης Λάμπρος 2231352674 2231352685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Η Διευθύνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ………
ΤΗΛ:………… FAX: ……………

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Συγκοινωνιακών Έργων Μαριγούδης Αθανάσιος 22613 50231 22613 50248
Εργαστηρίων Μούντριχας Δημήτριος 22613 52109 22613 52111
Δομών Περιβάλλοντος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η Διευθύνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΗΛΙΦΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΗΛ:2221353840 FAX: 2221036082

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Συγκοινωνιακών Έργων Βαγγελάκος Αλέξανδρος 2221353826  2221036082
Εργαστηρίων Λόλακας Αναστάσιος 2221353812  2221036082
Δομών Περιβάλλοντος Χατζηπάκου Παναγιώτα 2221353827  2221036082

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΡYΤΑΝΙΑΣ

Η Διευθύνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΕΣΙΟΡΑΣ
ΤΗΛ:2237352440, 2237080230 FAX: 2237350432

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Συγκοινωνιακών Έργων Γκορόγιας Νικόλαος 2237352433 2237352434
Εργαστηρίων Βονόρτας Παναγιώτης 2237352419 2237352434
Δομών Περιβάλλοντος Κλέσιορας Παναγιώτης 2237352433 2237352434

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Η Διευθύνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΤΗΛ:22313-54212 FAX: 22313-54222

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Συγκοινωνιακών Έργων Θωμοπούλου Ελένη 22313-54237 22313-54222
Εργαστηρίων Ριζογιάννης Αιμίλιος 22313-54212 22313-54222
Δομών Περιβάλλοντος Σταματοπούλου Χαρίκλεια 22313-54238 22313-54222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

Η Διευθύνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Ελένη Πολυζώη
ΤΗΛ: 22653-50561 FAX: 22653-50565

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Συγκοινωνιακών Έργων Χρήστος Δημητρέλος 22653-50563 22653-50565
Εργαστηρίων Γρηγόρης Ζουρίδης 22653-50574 22653-50565
Δομών Περιβάλλοντος Ελένη Πολυζώη 22653-50569 22653-50565